ປະທານ ໂລກາ ພົບປະລູກຄ້າ ບັນດາບໍລິສັດ ຜູ້ປະກອບການ ຢູ່ ແຂວງ ຈຳປາສັກ


 

ປະທານ ໂລກາ ພົບປະລູກຄ້າ ບັນດາບໍລິສັດ ຜູ້ປະກອບການ ຢູ່ ແຂວງ ຈຳປາສັກ, ລະຫວ່າງ ວັນທີ່ 28-31/7/2020, ເພື່ອຊ່ວຍລູກຄ້າໃນການເຂົ້າສູ່ມາດຕະຖານ ແລະ ຕະຫລາດ.